logo

What is our Dojokun

Dojokun

(Kanji reads from top right downwards on each verticle line, working across to the far left verticle line.)

HITOTSU: JINKAKU KANSEI NI TSUTOMERU KOTO

Work to perfect your character

HITOTSU: REIGI O OMONJIRU KOTO

Always act with good manners

HITOTSU: KEKKI NO YU O IMASHIMERU KOTO

Refrain from violent and uncontrolled behaviour

HITOTSU: DORYOKU NO SEISHIN O YASHINAU KOTO

Cultivate a spirit of endeavour and perseverance

HITOTSU: MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO

Have fidelity in seeking a true way