What is our Dojokun

dojokun

(Kanji reads from top right downwards on each verticle line, working across to the far left verticle line.)

 

DOJOKUN

HITOTSU: 
JINKAKU KANSEI NI TSUTOMERU KOTO
Work to perfect your character

HITOTSU: 
REIGI O OMONJIRU KOTO
Always act with good manners

HITOTSU: 
KEKKI NO YU O IMASHIMERU KOTO
Refrain from violent and uncontrolled behaviour

HITOTSU: 
DORYOKU NO SEISHIN O YASHINAU KOTO
Cultivate a spirit of endeavour and perseverance

HITOTSU: 
MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO
Have fidelity in seeking a true way